Λογαριασμός ξενοδοχείου
Create a profile on our website!
Get to thousands of potential customers
Do you have accommodation to offer?
Do you administer a hotel? Guesthouse? Or simply rent rooms?
Would you like to have guests from all over the world?
There's no better place to attract new customers than on tourism portals where people interested in travel spend their time. If the portal is an international one, you can count on customers from all over the world. Don't hesitate, register today!
Your benefits
- A profile with the possibility of uploading an unlimited number of pictures and videos to showcase your accommodations
- Get to thousands looking for a place to stay on their travels
Choose a plan today:
12 months (+6 months free) - 40 euro
6 months (+3 months free) - 25 euro
12 months for free [Promotional code: ]
Attention! Your login is your profile name on the TourismTome portal. It cannot be changed. For example, if your hotel is the "Sun & Fun Hotel", the login type will be SunAndFunHotel. The link to your wesbite will look like this:
www.tourismtome.com/hotel,SunAndFunHotel
Login:   
Κωδικός Πρόσβασης:   
Επανάληψη κωδικού πρόσβασης:   
Διεύθυνση Ηλ. Ταχυδρομείου:   
Επανάληψη διεύθυνσης Ηλ. Ταχυδρομείου :   
Όνομα:   
Ήπειρος:   
Κράτος: